ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) részét képezik mindazon szerződésnek, amelyet a BS Plastic Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 100. cégjegyzékszám: 13 09 130806, adószám:13348926-2-13) – a továbbiakban: Gyártó – megrendelőjével – a továbbiakban: Megrendelő – köt. Gyártó és Megrendelő együttes megnevezése a jelen ÁSZF-ben a továbbiakban: Felek.

 

 

I. Általános rendelkezések

 

Megrendelő: bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivel/amellyel a Gyártó szerződést köt.

 

Szerződés:

 • a Felek által aláírt kétoldalú jognyilatkozat,
 • a Gyártó írásbeli ajánlatának a Megrendelő által változatlan tartalommal elfogadott írásbeli elfogadó nyilatkozata,
 • a Gyártónak a Megrendelő írásbeli megrendelését visszaigazoló, írásbeli visszaigazoló nyilatkozata.

 

Írásbeli nyilatkozat: írásbeli nyilatkozatnak minősül az e-mail-ben tett nyilatkozat is. A Gyártó nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelőként fellépő személy jogosult volt-e ajánlat tételére vagy elfogadására.

 

A Gyártó jelen ÁSZF-et a honlapján közzétette, ezáltal lehetővé tette, hogy a Megrendelő annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje. A Gyártó és a Megrendelő közötti szerződés létrejöttével Megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte és elfogadta.

 

A Megrendelőnek az ÁSZF-től eltérő esetleges általános szerződési feltételei kizárólag a Gyártó kifejezett írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazhatóak. Kifejezett írásbeli elfogadó nyilatkozat hiányában a Megrendelő esetleges általános szerződési feltételei nem terjednek ki a Gyártó és a Megrendelő közötti jogviszonyra, és semmilyen módon nem kötelezik a Gyártót.

 

Ha az ÁSZF és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a Szerződés részévé.

Ha az egyedi Szerződés valamely feltételről nem rendelkezik, arra a feltételre mögöttes szabályként az ÁSZF külön kikötés nélkül is vonatkozik.

 

A Gyártó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, köteles azonban a mindenkor hatályos ÁSZF-et a honlapján bárki számára hozzáférhetővé tenni. Az ÁSZF módosításának tényéről a Gyártó a honlapján tájékoztatást ad.

 

Az ÁSZF-ben nem szabályozott esetekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

 

A Szerződés és az ÁSZF a Felek valamennyi nyilatkozatát tartalmazza, a Felek a Szerződésen kívül egyéb szóbeli megállapodást nem kötnek. A Szerződés létrejöttével a Felek valamennyi, az adott szerződésre vonatkozó – a Szerződés létrejöttét megelőző – szóbeli megállapodása hatályát veszti.

 

 

II. A szolgáltatás meghatározása

 

1. A Gyártó által teljesítendő szolgáltatás megjelölése a Megrendelő feladata.

 

2. A Megrendelő legkésőbb a megrendeléskor köteles a megrendelt szolgáltatást pontosan, körültekintően megjelölni.

 

3. Amennyiben a szolgáltatás megjelölése a Megrendelő által pontosan meghatározott műszaki elvárások szerint történik, úgy a Gyártó kizárólag ennek megfelelően köteles teljesíteni. A Gyártó nem köteles a műszaki elvárások helyességét vagy adott célra való megfelelőségét vizsgálni.

 

4. A Megrendelőt teljes körű és kizárólagos felelősség terheli az általa közölt műszaki elvárások Gyártó általi felhasználhatóságáért.

 

 

III. A szolgáltatás teljesítése

 

1. A Gyártó a szolgáltatását a Szerződésben megjelölt határidőben, telephelyén, fióktelepén vagy a Megrendelő által írásban meghatározott helyen köteles teljesíteni.

 

2. Amennyiben a Megrendelővel kötött egyedi szerződésben szerepel a termékre vonatkozóan olyan követelmény, aminek a terméknek meg kell felelnie, úgy a Gyártó ennek a megfelelően köteles a terméket legyártani. Ha ilyen követelményt a felek az egyedi szerződésben nem jelöltek meg, akkor a Gyártó nem köteles a Megrendelő utólagosan megjelölt megfelelőségi elvárásainak eleget tenni.

 

3. A Gyártó nem felel a szolgáltatás valamely célra való megfeleléséért.

 

4. A Gyártó szolgáltatása osztható szolgáltatásnak minősül. (Osztható a szolgáltatás, ha önállóan használható részekre bontható, kivéve, ha a megosztás a jogosult lényeges jogi érdekét sértené. Osztható szolgáltatás esetén a jogosult részteljesítést is köteles elfogadni.)

 

5. A Gyártó jogosult a szolgáltatás teljesítését megtagadni, ha a Megrendelőnek a Gyártóval szemben lejárt tartozása áll fenn.

 

6. A szolgáltatást a Megrendelő két alakalommal köteles megvizsgálni. Az első megvizsgálás helye a teljesítés helye: a Gyártó telephelye vagy fióktelepe, illetve a Megrendelő által írásban meghatározott hely, időpontja a teljesítés ideje. A Szolgáltatás első megvizsgálását a Megrendelő köteles a szállítólevélen rögzíteni. A Gyártó teljesítését követően a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a szolgáltatás hibája az első megvizsgálás előtt keletkezett. A szolgáltatás második megvizsgálására a Megrendelő a szolgáltatás felhasználása – így különösen más termékkel való egyesítése, beépítése – előtt köteles. A termék, szolgáltatás felhasználásával – így különösen más termékkel való egyesítésével, beépítésével – a Megrendelő elismeri, hogy a termék, szolgáltatás hibátlan volt, azaz a Gyártó hibátlanul teljesített.

 

A Gyártó kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a termék Megrendelő általi felhasználását, beépítését, más termékkel való egyesítését stb. követően a Megrendelő Vevője a Megrendelő által a részére értékesített termékkel kapcsolatban bármilyen reklamációt, kifogást, panaszt jelez.

 

7. A kárveszély a szolgáltatás Megrendelő vagy a Megrendelő teljesítési segédje részére történő átadásával száll át a Gyártóról a Megrendelőre azzal, hogy a szolgáltatás bármelyik megvizsgálása során keletkezett hibák nem minősítik a Gyártó szolgáltatását hibásnak.

 

8. A Gyártó a szolgáltatás teljesítése során jogosult teljesítési segédet igénybe venni.

 

IV. Ellenérték

 

1. A Gyártó szolgáltatásának ellenértéke (a továbbiakban: Ellenérték) – amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg – magyar forintban (HUF), általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül kerül meghatározásra.

 

2. A szolgáltatás teljesítésének igazolására a szállítólevél szolgál, függetlenül attól a ténytől, hogy a Megrendelő a fuvarozáshoz vagy a szolgáltatás átvételéhez teljesítési segédet vesz-e igénybe.

 

3. Az Ellenérték teljesítése a Szerződésben meghatározott módon, készpénzben vagy banki átutalással történik. Ha az Ellenérték teljesítése átutalással vagy bankszámlára készpénzben való befizetéssel történik, az Ellenérték akkor minősül teljesítettnek, ha a Gyártó által megadott bankszámlán jóváírásra került. Az Ellenérték beszámítással a Felek erre irányuló külön írásos megállapodása esetén teljesíthető.

 

4. Az Ellenérték eseti megállapodás alapján tartalmazhatja az alább felsorolt költségeket is:

 

 1. a műszaki dokumentáció költségét,
 2. a Gyártó által létrehozott szellemi alkotások díját,
 3. a tanácsadási költséget,
 4. a fuvarozási költséget,
 5. a csomagolási költséget, amennyiben a Megrendelő egyedi vagy speciális csomagolást igényel,
 6. mindazon egyéb költségeket, amelyben a felek megállapodnak.

 

5. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott alapanyag esetén a keletkező hulladék a Szerződésben kikötött Ellenértéken túl a Gyártót illeti meg. Amennyiben a felek külön megállapodása alapján a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott alapanyag esetén a keletkező hulladék a Megrendelőt illeti meg, az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség – pl. a hulladék elszállításának költsége – a Megrendelőt terheli.

 

6. Amennyiben a szolgáltatás valamely dolog átadására irányul, a Gyártó az Ellenérték maradéktalan megfizetéséig a szolgáltatás feletti tulajdonjogát fenntartja.

 

7. Amennyiben az alapanyag ára a Szerződés megkötésének időpontjában ismert piaci árhoz képest a gyártás megkezdésének időpontjáig legalább 3 %-os mértékben emelkedik és amennyiben az alapanyagot a Gyártó szolgáltatja, úgy a Gyártó jogosult az Ellenérték arányos mértékű emelését – írásban – követelni. Ha a Megrendelő az áremeléshez 2 (kettő) munkanapon belül írásban nem járul hozzá vagy az Ellenérték megfelelő mértékű emeléséről 2 (kettő) munkanapon belül írásban nem nyilatkozik, úgy a Gyártó jogosult a Szerződéstől írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan elállni. A Gyártót ebben az esetben semmilyen kötelezettség – pl. bánatpénz, kártérítés – nem terheli.

 

Ha a Gyártó és a Megrendelő között 30 napnál hosszabb időtartamra szóló keretszerződés van hatályban, és a keretszerződés megkötésekori árhoz képest a Megrendelő lehívásának időpontjáig legalább 3 %-os mértékben emelkedik az alapanyag ára, és amennyiben az alapanyagot a Gyártó szolgáltatja, úgy az Ellenérték ennek megfelelően megemelkedik, amelyet a Megrendelő köteles viselni. Az Ellenérték mértékének változásáról a Gyártó írásban köteles értesíteni a Megrendelőt.

 

8. A Felek által a Szerződésben meghatározott Ellenérték a szolgáltatás:

 

 1. mennyiségének,
 2. minőségének,
 3. esetlegesen a szolgáltatott anyag mennyiségének és minőségének arányában kerül meghatározásra.

 

Ha a jelen 8. pont a)-c) alpontjai szerinti körülményekben a gyártás, teljesítés során változás áll be, a Gyártó jogosult a pótmunka ellenértékét a Megrendelővel szemben érvényesíteni és a teljesítési határidőt arányosan egyoldalúan megváltoztatni, minderről azonban köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. A Megrendelő mindezt tudomásul veszi, és az ezzel járó kötelezettségeket vállalja.

 

9. A Gyártót az átadással – az Ellenérték és késedelmi kamatai, valamint az Ellenérték érvényesítésének költségei biztosítására – zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a Szerződés követeztében a birtokába kerültek.

 

10. Az Ellenérték késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. §-a alapján a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeg (a továbbiakban: behajtási költségátalány) megfizetésére kötelezhető.

 

11. Amennyiben a Megrendelő bérraktározási szolgáltatást kíván igénybe venni a Gyártó törökbálinti raktárában, akkor a raktárba érkezéstől számított 48 óra áll rendelkezésére, hogy elvigye onnan az árut. Amennyiben az áru raktárba érkezésétől számított 48 órán belül a Megrendelő nem viszi el az árut, akkor a Gyártó jogosult kiszámlázni a ki- és betárazás költségét, valamint a tárolás napi díját. Ennek mértékét, valamint a bérraktározással kapcsolatos esetleges részletszabályokat a Gyártó ajánlata illetve a Gyártó és a Megrendelő közötti egyedi szerződés tartalmazza.

 

 

 

V. Az alapanyag Megrendelő általi szolgáltatása

 

1. Az alapanyag hiánya vagy nem megfelelő minősége esetén a Megrendelő köteles igazolni a szállított alapanyag mennyiségét, minőségét és a Gyártó részére történő átadás tényét és időpontját. Az alapanyag Gyártó részére történő késedelmes rendelkezésre bocsátása miatti késedelmes teljesítésért a Gyártó nem felel.

 

2. A Gyártó az alapanyag minőségét nem köteles vizsgálni. Az alapanyag Megrendelő általi szolgáltatása esetére a Gyártó kizárja az alapanyag minősége miatti felelősségét.

 

3. Az alapanyag Megrendelő általi szolgáltatása esetén az alapanyag hibája miatt a Gyártó gépeiben, egyéb berendezéseiben okozott károkat a Megrendelő haladéktalanul köteles a Gyártó részére megtéríteni.

 

4. A Megrendelő abban az esetben is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét megfizetni a Gyártó részére, amennyiben a Gyártó által gyártott termék hibája illetve nem megfelelő minősége arra vezethető vissza, hogy a Megrendelő hibás vagy nem megfelelő minőségű alapanyagot szolgáltatott.

 

 

VI. Minőségbiztosítás

 

1. A Gyártó az ISO 9001:2015minőségirányítási rendszer szabályai szerint működik, és a BRC IOPtanúsítvánnyal is rendelkezik.

 

2. A Gyártó az ISO 14001:2015környezet irányítási rendszer (KIR) mentén tevékenykedik.

 

VII. Hibás teljesítés

 

1. A Gyártó a szolgáltatás teljesítésének időpontjától (ÁSZF III. pont 1. alpont) a jogszabályokban megjelölt kellékszavatosságot vállal a jelen ÁSZF-ben foglalt eltérésekkel.

 

2. A Gyártó hibás teljesítése esetén a Megrendelő – a szolgáltatás jellegéből eredően – elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet. Amennyiben kijavításra vagy kicserélésre nincs lehetőség, a Megrendelő a megfelelő mértékű árleszállítás jogával élhet.

 

3. A Megrendelő az általa vélelmezett hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Gyártóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

 

A Gyártó reklamációt csak abban az esetben fogad el, amennyiben a megrendelt termék mennyiségének több mint 1 %-a nem megfelelő minőségű. Amennyiben a Szerződésben foglaltaknak a szolgáltatás legalább 99 %-a megfelel, úgy a Gyártó szolgáltatása szerződésszerűnek minősül, és a Megrendelőt nem illeti meg a reklamáció joga.

 

Amennyiben a termék a Megrendelő által további felhasználásra, beépítésre, más termékkel egyesítésre stb. kerül, úgy a Gyártó a teljesítéstől számított 3 (három) hónapon belül fogad el reklamációt, de ekkor is csak abban az esetben, ha a terméket még nem használták fel.

 

A jogosult kellékszavatossági igénye ebben az esetben a teljesítés időpontjától számított 3 (három) hónap alatt évül el.

 

Amennyiben a Gyártó készterméket értékesít a Megrendelő felé, úgy a Gyártó a teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül fogad el reklamációt.

 

A jogosult kellékszavatossági igénye ebben az esetben a teljesítés időpontjától számított 6 (hat) hónap alatt évül el.

 

A Gyártó kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a termék Megrendelő általi felhasználását, beépítését, más termékkel való egyesítését stb. követően a Megrendelő vagy a Megrendelő Vevője a Megrendelő által a részére értékesített termékkel kapcsolatban bármilyen reklamációt, kifogást, panaszt jelez.

 

A Megrendelő a reklamációt írásban köteles közölni a Gyártóval, amelyben pontosan, beazonosíthatóan, fényképpel alátámasztva, meg kell jelölni, hogy miért gondolja hibásnak a terméket, és köteles mintát küldeni az általa hibásnak ítélt termékből.

 

A Gyártónak reklamált tételt kizárólag beazonosítást követően áll módjában befogadni. Beazonosításhoz szükséges: gyártási dátum, tételazonosító és szállítólevél-szám.

 

A Gyártó a minta érkezése után 5 munkanap alatt vizsgálja ki a panaszt és hoz döntést annak jogossága kérdésében, amelyről írásban tájékoztatja a Megrendelőt.

 

4. A Megrendelő az előírt tárolási körülményeket minden esetben köteles betartani, akkor is, ha ő hibásnak ítéli a terméket.

 

Általánosan előírt tárolási követelmények minden termékre: száraz, sötét (fénytől védett) helyen, 0 és +25 Celsius fok között. A fóliát felhasználás előtt 24-48 óráig a felhasználás helyén kell tárolni, hogy átvegye a környezete hőmérsékletét.

 

Egyedi megállapodások esetén, speciálisan fejlesztett termékeknél változhatnak a tárolási körülmények, ezeket az egyedi megállapodások tartalmazzák.

 

A Gyártó kizárja felelősségét a helytelen tárolásból eredő hibákért.

 

A Gyártónak joga van ellenőrizni a Megrendelőnél a tárolási és a gyártási körülményeket.

 

 

VIII. Kártérítés

 

1. A Gyártó kizárja kártérítési felelősségét az elmaradt vagyoni előny vonatkozásában. A Gyártó kártérítési felelősségét korlátozza az Ellenérték összegében.

 

A Gyártó kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a termék Megrendelő általi felhasználását, beépítését, más termékkel való egyesítését stb. követően a Megrendelő vagy a Megrendelő Vevője a Megrendelő által a részére értékesített termékkel kapcsolatban bármilyen reklamációt, kifogást, panaszt jelez.

 

2. A Gyártó kizárja kártérítési felelősségét, amennyiben a Megrendelő megvizsgálási kötelezettségeinek vagy bármely megvizsgálási kötelezettségének nem tett eleget.

 

3. Amennyiben a Gyártó a felhasználás valamely módját kizárja, a szolgáltatás ezzel ellentétes felhasználásból eredő, valamint helytelen tárolásból adódó valamennyi kárt a Megrendelő köteles viselni.

 

4. A Gyártó kizárja kártérítési felelősségét, amennyiben a kár bekövetkeztének oka, hogy a Megrendelő vezető tisztségviselője, munkavállalója, megbízottja (teljesítési segédje) a Gyártó székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén irányadó szabályokat nem tartja be.

 

 

IX. Szerzői jog

 

1. A Gyártó az általa készített műszaki dokumentációval kapcsolatos valamennyi szerzői jogát fenntartja.

 

2. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott szerzői és szomszédos jog által védett valamennyi szellemi alkotás esetén a Megrendelő köteles azért, hogy a szellemi alkotással rendelkezni jogosult és harmadik személy jogát a Szerződés megkötése, a szellemi alkotás felhasználása vagy annak a Gyártóval való közlése nem sérti.

 

X. Titoktartás

 

1. Felek a Szerződéssel kapcsolatos illetve a Szerződéssel kapcsolatban egymásról szerzett valamennyi adatot, beleértve a Szerződés létrejöttét, tartalmát és a Szerződés megkötésekor valamint a Szerződés megkötését követően egymásnak átadott bármely dokumentációt, adatot kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni. Felek a fenti adatokat nem hozzák nyilvánosságra – kivéve bírósági vagy hatósági eljárásokat, Felek jogi képviselői, pénzügyi tanácsadói megkeresését valamint amennyiben törvényi kötelezettség előírja –, azokat a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személlyel nem közlik, nem teszik hozzáférhetővé.

 

2. A Gyártó tájékoztatási kötelezettsége nem terjed ki a szolgáltatás létrehozásának módjára, azaz a Megrendelő nem követelheti, hogy a Gyártó a szellemi termékeit, a know-how-t, a technológiai eljárásait a Megrendelővel közölje.

 

3. Amennyiben a Gyártó szellemi termékei, know-how-ja vagy bármely, az üzleti titok körébe tartozó adata, információja stb. a Megrendelő tudomására jut, azt a Megrendelő köteles megőrizni, harmadik személy tudomására nem hozhatja, nem teheti más számára hozzáférhetővé, fel nem használhatja és nyilvánosságra nem hozhatja.

 

4. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Gyártó a Ptk-ban, Btk-ban és az egyéb jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza a Megrendelővel szemben.

 

XI. Elállás, kötbér

 

1. Amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt – a termék gyártásának megkezdéséhez szükséges – kötelezettségével késedelembe esik, vagy bármely, a Szerződésből eredő kötelezettségét súlyosan megszegi, a Gyártó jogosult a Szerződéstől elállni, és elmaradt hasznát a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

 

2.A Megrendelő a szerződéstől a gyártás megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Gyártónak a vállalkozói díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat – azaz a szolgáltatás Ellenértékét – nem haladhatja meg.

 

XII. Egyéb

 

1. A Megrendelő vezető tisztségviselője, munkavállalója, megbízottja (teljesítési segédje) a Gyártó székhelyén, telephelyén, fióktelepén köteles a Gyártó szabályzatában, a jogszabályokban foglalt rendelkezéseket, a munkavédelmi szabályokat, valamint a Gyártó vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak utasítását betartani. Amennyiben a Megrendelő vezető tisztségviselője, munkavállalója, megbízottja (teljesítési segédje) a Gyártó székhelyén, telephelyén, fióktelepén irányadó szabályokat nem tartja be, úgy a Gyártó – a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei nélkül – jogosult megtiltani ezen személynek a székhelyére, telephelyére, fióktelepére való bejutást, illetve a székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről ezen személyt azonnali hatállyal kitiltani.

 

2. Minden, a Szerződésből eredő értesítést, tájékoztatást, közlést és minden egyéb, a Szerződéssel összefüggő jognyilatkozatot a Felek a Szerződésben meghatározott címekre intézve jogosultak és egyben kötelesek megtenni, amely adatok megváltozásáról a Felek a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül írásban kötelesek értesíteni egymást.

 

3. Abban az esetben, ha valamelyik Fél a másik fél által megadott címre eredménytelenül kísérli meg ajánlott, vagy ajánlott és tértivevényes postai küldemény útján bármely jognyilatkozatának, tájékoztatásának, értesítésének, közlésének a megküldését, úgy a második eredménytelen megküldést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés, közlés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő.

 

4. A Szerződésben megállapított határidők a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés, közlés másik fél részére történt kézbesítése napját – ide értve a jelen ÁSZF XII. pont 3. pontjában foglalt kézbesítési fikciót is – követő napon kezdődnek meg.

 

5. Felek a Szerződés keretében a vitás kérdéseket elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben megegyezés nem jön létre, úgy a felmerülő jogvitákban a Felek a Gyártó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Kelt:

 

……………………………………..

Gyártó

Ajánlatkérés

 • Egyedi gyártást szeretne?
 • Meglévő termékeinkből vásárolna?
 • Vagy csak érdeklődne?

Vegye fel velünk a kapcsolatot és kollégáink kézségesen válaszolnak minden kérdésere!

Tanúsítványok

Certification MIR 2018 Certification BRC 2017 Certification KIR 2018